NEYRON TARMOQLARIGA ASOSLANGAN SPORT MASHG'ULOTLARI UCHUN SALOMATLIKNI ANIQLASH ALGORITMI

Main Article Content

Ungarov Diyorjon Rustam o‘g‘li
Adilov Abduraim Nomozovich
Muxamadov Abdullajon To‘lqin o‘g‘li

Аннотация:

Ushbu maqolaning maqsadi sportchilarning jismoniy holati va sog‘lig‘ini baholashni tahlil qilish va o‘rganish va mashinani o‘rganish algoritmini tavsiflash uchun aqlli tibbiyotdan qanday foydalanishni o‘rganishdir. Ushbu maqola mashinani o‘rganishga asoslangan aqlli tibbiy diagnostika muammosini ilgari suradi, so‘ngra mashinani o‘rganish kontseptsiyasini va tegishli algoritmlarni ishlab chiqadi va sportchining jismoniy holatini kuzatish va sog‘lig‘ini baholash tizimini loyihalashtiradi va tahlil qiladi.

Article Details

Как цитировать:

Ungarov , D. ., Adilov, A. ., & Muxamadov, A. . (2023). NEYRON TARMOQLARIGA ASOSLANGAN SPORT MASHG’ULOTLARI UCHUN SALOMATLIKNI ANIQLASH ALGORITMI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 57–59. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16354

Библиографические ссылки:

O‘Ng‘Arov, D., & Eraliyeva, S. (2022). SUN’IY INTELLEKTNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI. Science and innovation, 1(A8), 119-122.

O‘ng‘arov , D., Qilichev, S. ., & Muxamadov, A. . (2023). SUN’IY INTELLEKT ALGORITMIGA ASOSLANGAN SPORTCHILARNING SALOMATLIK MONITORINGINI BOSHQARISH TIZIMI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 194–199. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/15827

O‘ng‘arov , D., Qilichev , S. ., & Taniberdiyev, A. (2023). TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDA VIRTUAL TEXNOLOGIYALAR O‘RNI VA AHAMIYATI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 158–161. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/15716

Негматуллоев , З. ., Нуриев, М. ., & Унгаров , Д. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 238–241. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16024

Negmatulloev, Z., Abduraximov, D., Allayorov, S., & Adilov, A. (2023). MATHCAD MUHITIDADA DASTURLASH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 41-45.

Qudratov, A., & Adilov, A. (2022). ELEKTRON RAQAMLI IMZO. Science and innovation, 1(A7), 668-671.

Adilov, A., & Mirzayev, S. (2023). STUDYING THE TOPIC “FEATURES OF MANAGING UNITS IN VARIOUS TYPES OF COMBAT” USING INTERACTIVE TEACHING METHODS. Science and innovation, 2(B2), 195-197.

Adilov, A. (2023). TA’LIMDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI KENG JORIY QILISHNING AVZALLIKLARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 124-127.

Qudratov, A., & Adilov, A. (2022). ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE. Science and Innovation, 1(7), 668-671.

Доcтонбек Эгамназар Ўғли Абдураимов, Абдураим Намазович Адилов, & Алишер Пардабо Ўғли Турдиев (2021). АНИЗОТРОП ВА ИЗОТРОП ЖИСМЛАР УЧУН ТЕРМОЭЛАСТИК БОҒЛИҚ МАСАЛАНИНГ ИККИ ЎЛЧОВЛИ ҲОЛАТДАГИ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ. Scientific progress, 1 (5), 449-453.

Saidov, J. D., Qudratov, A. N., Islikov, S. X., Normatova, M. N., & Monasipova, R. F. (2023). Problems of Competency Approach in Developing Students' Creativity Qualities for.

Islikov, S., Saidov, J., & Xolmuminov, D. (2023). MUSTAQIL TA’LIMNI SHARQ MUTAFAKKIRLARINING QARASHLARI ASOSIDA TASHKIL QILISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 172-174.

Jasur Doniyor, O. G., Saidov, L., Allayorov, S. P., OMBORINI, S. X. I. M. L., & BAHOLASH, Y. B. Y. K. K. MEZONLARI//Scientific progress. 2021. № 1. URL: https://cyb erleninka. ru/articl e/n/ma-lumotl ar-omborini-yarati sh-bo-yicha-kasbiy-kompetentligini-baholash-mezonlari (дата обращения: 02.06. 2022).

Таштемиров Д. Е., Абдураимов Д. Е., Джумабаева Я. Э. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ //Вестник Гулистанского государственного университета. – 2018. – Т. 2018. – С. 39-46.

Tаshtemirov D. E., Abduraimov D. E., Djumabаeva Y. E. MODERN TECHNOLOGIES OF USING THE TESTING SYSTEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS //Bulletin of Gulistan State University. – 2018. – Т. 2018. – №. 4. – С. 39-46.