O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMINI ISLOH QILISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA TARMOQ TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI

Main Article Content

Yusupov Azizbek Xolmuxamatovich
Xudayberdiyev Rustamjon Xasanovich
Allayorov Abdumalik Isoqovich

Аннотация:

O‘zbekistonda ta’lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish ustivor vazifalardan biridir. Ta’lim jarayonida axborot texnologiyalarini qoʻllash oʻquv jarayonining mukammaligi va samaradorligini oshirish, pedagogik jarayonning natijaviyligini ta’minlash imkonini beradi. Xozirgi zamon ta’lim tizimida pedagogik texnologiyalardan foydalanganda ta’lim metodlarini tanlash va samarali qo‘llash alohida ahamiyatga ega ekanligi aniqlangan. Har qanday ta’limning maqsadi bilimni hamda uni amalda qo‘llay bilish ko‘nikmalari va malakalarini shakllantirish, shunga zarur shaxs sifatlari va ko‘rsatmalarni ishlab chiqishdir. Kompyuterli oʻqitishning aniq maqsadlari, yoki xususiyatlarini e’tiborga olgan holda tabaqalashtiririlgan psixologik – pedagogik tadqiqotlarning ahamiyati oshadi.

Article Details

Как цитировать:

Yusupov , A. ., Xudayberdiyev , R. ., & Allayorov, A. . (2023). O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMINI ISLOH QILISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA TARMOQ TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 70–77. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16451

Библиографические ссылки:

Qudratov, A. N., & Yusupov, A. X. (2021). O ‘QUV JARAYONIGA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO ‘LLASH. Science and Education, 2(1), 309-313.

Xolmuxamatovich, Y. A. (2022). ELEKTRON TA'LIM MUHITIDA TARMOQ TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHNING METODIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH. Gospodarka i Innowacje., 23, 26-28.

Keshpiev Edem Ayderovich, & Yusupov Azizbek Xolmuxamatovich. (2022). THE LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD AS A REFLECTION OF THE MENTAL CHARACTERISTICS OF THE ETHNOS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 672–674. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/25XPZ

A. Yusupov (2022). TA’LIM JARAYONINI ZAMONAVIY AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANILGAN HOLDA TASHKIL QILISH. Science and innovation, 1 (B8), 462-466. doi: 10.5281/zenodo.7357726

Ayderovich, K. E., & Kholmukhamatovich, Y. A. (2022). The role of the Russian language in the enrichment of uzbek linguistic terminology.

A. Allayarov, & A. Ropiyev (2022). ISH BILAN TA’MINLASHNING CHET EL TAJRIBASI. Science and innovation, 1 (B8), 1410-1413. doi: 10.5281/zenodo.7433017

Allayorov, A., & Tursinkulov, N. (2021). YOSH RAHBARLARNI SHAKLLANTIRISHDA «TEMUR TUZUKLARI» NING IJTIMOIY-AXLOQIY AHAMIYATI. In Инновационные подходы в современной науке (pp. 90-93).

Obidov, A., Nuriev, K., Allanazarov, M., Kurbonov, E., & Khudoyberdiev, R. (2021). Parameters of tillage working bodies. In E3S Web of Conferences (Vol. 284, p. 02012). EDP Sciences.

Эгамбердиев, П., Худойбердиев, Р., & Нуралиева, Ф. (2023). УЗУМНИНГ ХЎРАКИ ХУСАЙНЕ БЕЛЫЙ НАВИНИ ҲОСИЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧИ ВА ҲОСИЛ СИФАТИГА ХОМТОК ҚИЛИШНИ БОҒЛИҚЛИГИ. Евразийский журнал академических исследований, 3(3), 40-43.

Rakhmatov, O., Tukhtamishev, S. S., Khudoiberdiev, R. K., Adilov, A. А., & Rahmatov, F. O. (2023, April). Experimental and theoretical studies of the modulus of elasticity and Poisson's ratio for vegetable and melon crops. In International Conference on Digital Transformation: Informatics, Economics, and Education (DTIEE2023) (Vol. 12637, pp. 291-297). SPIE.

Xudayberdiyev, R. X., To‘xtamishеv, S. S., & Saydullayeva, S. D. S. (2022). AMALIY MASHG ‘ULOT DARSI VA UNING O ‘QUV JARAYONIDA TUTGAN O ‘RNI. RESEARCH AND EDUCATION, 1(3), 72-76.

Хужақулов, Ф. М., Худойбердиев, Р. Ҳ., & Тўрақулова, О. М. Қ. (2022). ТОКНИНГ ЗАМБУРУҒЛИ КАСАЛЛИКЛАРИ ВА УНГА ҚАРШИ САМАРАЛИКИМЁВИЙ КУРАШ ЧОРАЛАРИ. Academic research in educational sciences, 3(Speical Issue 1), 410-412.

Saidov, J. D., Qudratov, A. N., Islikov, S. X., Normatova, M. N., & Monasipova, R. F. (2023). Problems of Competency Approach in Developing Students' Creativity Qualities for.

Islikov, S., Saidov, J., & Xolmuminov, D. (2023). MUSTAQIL TA’LIMNI SHARQ MUTAFAKKIRLARINING QARASHLARI ASOSIDA TASHKIL QILISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 172-174.

Islikov, S., Rahmanov, V., Abdumo‘minova, S., & Kuchimov, S. (2023). MA’RUZA MASHG‘ULOTLARINI O‘ZLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 175-178.

Khalilovich, I. S. (2022). General Objectives of Teaching Students Using Modern Methods in Pedagogy. The Peerian Journal, 13, 60-63.

Halilovich, I. S. (2022). ZAMONAVIY TA’LIMDA MEDIYA TA’LIMNING AHAMIYATI.

Kalandarov, A. A., Kulmamatov, S., Islikov, S., Adilov, A., Kalandarov, A., & Allayarov, S. (2020). Numerical modeling of partially coupled problems of thermoelasticity. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 9(3), 3095-3099.

Jasur Doniyor, O. G., Saidov, L., Allayorov, S. P., OMBORINI, S. X. I. M. L., & BAHOLASH, Y. B. Y. K. K. MEZONLARI//Scientific progress. 2021. № 1. URL: https://cyb erleninka. ru/articl e/n/ma-lumotl ar-omborini-yarati sh-bo-yicha-kasbiy-kompetentligini-baholash-mezonlari (дата обращения: 02.06. 2022).