FARZAND TARBIYASIGA TA’SIR ETUVCHI IJTIMOIY PSIXOLOGIK OMILLAR

Main Article Content

Normamatova Nazira Alijon qizi

Аннотация:

Bola tug'ilishidan boshlab normal rivojlanishi uchun muloqot muhim ahamiyatga ega. Faqatgina muloqot jarayonida bola inson nutqini o'zlashtirib olishi mumkin. Bu o'z navbatida bola faoliyatida va atrof-muhitni bilish va o'zlashtirishda etakchi vazifani bajaradi. Shaxs rivojlanishi harakatlantiruvchi kuchlari bo'lib bola ehtiyoji va uni qoniqtirish imkoniyati o'rtasida yuzaga keladigan qarama-qarshiliklar hisoblanadi. Ushbu maqolada, farzand tarbiyasiga ta’sir etuvchi ijtimoiy psixologik omillar haqida fikr va mulohazalar qilinadi.

Article Details

Как цитировать:

Normamatova , N. . (2024). FARZAND TARBIYASIGA TA’SIR ETUVCHI IJTIMOIY PSIXOLOGIK OMILLAR. Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 100–102. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/28141

Библиографические ссылки:

Normamatova, N. (2023). SOCIAL PSYCHOLOGICAL FACTORS AFFECTING CHILDBEARING. Modern Science and Research, 2(9), 452-454.

Saidov, J. D., Qudratov, A. N., Islikov, S. X., Normatova, M. N., & Monasipova, R. F. (2023). Problems of Competency Approach in Developing Students' Creativity Qualities for Creating a Database. Journal of Higher Education Theory & Practice, 23(1).

Saidov, J. D., Qudratov, A. N., Islikov, S. X., Normatova, M. N., & Monasipova, R. F. (2023). Problems of Competency Approach in Developing Students' Creativity Qualities for.

Qudratov, A., & Adilov, A. (2022). ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE. Science and Innovation, 1(7), 668-671.

Qudratov, A., & Adilov, A. (2022). ELEKTRON RAQAMLI IMZO. Science and innovation, 1(A7), 668-671.

Qudratov, A. N., & Yusupov, A. X. (2021). O ‘QUV JARAYONIGA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO ‘LLASH. Science and Education, 2(1), 309-313.

Normamatovich, Q. A. (2023). UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA MAʼLUMOTLAR OMBORINI YARATISHNI O ‘RGANISHNING HOLATI VA ISTIQBOLLARI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(3), 68-71.

Qudratov, A. (2023). PROBLEMS OF DEVELOPING STUDENTS'KNOWLEDGE. Modern Science and Research, 2(4), 729-733.

Qudratov, A. (2023). AXBOROT XAVFSIZLIGI FANINI QIZIQTIRUVCHI VA IJODIY TOPSHIRIQLAR ASOSIDA TASHKIL QILISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 55-58.

Qudratov, A., & Allayorov, S. (2024). SUN'IY INTELLEKTNING RIVOJLANISH DAVRI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1), 71-75.

Toshtemirov, D. E., & Djumoboyeva, Y. E. (2021). METHODOLOGY OF PROGRAMMING OF PROBLEMS CONCERNING PYTHON DATABASE. Bulletin of Gulistan State University, 2021(2), 9-17.

Eshbayevich, T. D., & Yuldashev, O. (2023). RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TAʼLIM SIFATINI OSHIRISHGA YO ‘NALTIRILGAN ELEKTRON TA’LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH. Science and innovation, 2(Special Issue 5), 26-31.

Saidov, J. D. O. G. L., Allayorov, S. P., & Islikov, S. X. (2021). MAʼLUMOTLAR OMBORINI YARATISH BO ‘YICHA KASBIY KOMPETENTLIGINI BAHOLASH MEZONLARI. Scientific progress, 2(1), 1804-1807.

Jasur Doniyor, O. G., Saidov, L., Allayorov, S. P., OMBORINI, S. X. I. M. L., & BAHOLASH, Y. B. Y. K. K. MEZONLARI//Scientific progress. 2021. № 1. URL: https://cyb erleninka. ru/articl e/n/ma-lumotl ar-omborini-yarati sh-bo-yicha-kasbiy-kompetentligini-baholash-mezonlari (дата обращения: 02.06. 2022).