SAVOD O’RGATISH JARAYONIDA O`QUVCHILARNI O`QISHGA O`RGATISHNING KREATIV USULLARIDAN FOYDALANISH

Main Article Content

Panjiyev Jo’raqul Menglimamat o’gli
R.B. Mustafaqulov

Аннотация:

Ushbu maqolada hozirgi yuz berayotgan globallashuv jarayoni va jamiyatni isloh etish sharoitida yangicha fikrlovchi shaxslarni tarbiyalash ta’lim tizimida jiddiy o’zgarishlar kiritishni talab etayotgan davrda savod o`rgatish jarayonida boshlang`ich sinf o`quvchilarini o`qishga o`rgatishning kreativ usullari, o’qish turlari va didaktik vositalardan foydalanilgan.

Article Details

Как цитировать:

Panjiyev , J. ., & Mustafaqulov, R. (2022). SAVOD O’RGATISH JARAYONIDA O`QUVCHILARNI O`QISHGA O`RGATISHNING KREATIV USULLARIDAN FOYDALANISH. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 83–88. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5660

Библиографические ссылки:

Sh.M. Mirziyoev “Yangi O’zbekiston strategiyasi” Xalqaro kongress markazida O’zbekiston Liberal-demokratik partiyasining X s’ezdi saylovoldi dasturi – Yangi O’zbekiston strategiyasining asosiy yo’nalishlari bo’yicha ma’ruzasi 9.09.2021.

Umumiiy o’rta ta’limning MILLIY O’QUV DASTURI. 2022-yil.

Qosimova.K, S. Matchonov, X. G‘ulomova, Sh. Yo‘ldosheva, Sh. Sariev. “Ona tili o‘qitish metodikasi” - T.: «NOShIR», - 2009. 352 b.

Hamdamova. M, “Yoshlarni intellektual salohiyatini rivojlantirish mexanizmining pedagogik-psixologik asoslari”, Toshkent 2007.

T. G'afforova va boshq. O'qish kitobi (I-sinf uchun darslik). — Т.: “Sharq", 2007.

T. G'afforova va boshq. 1-sinfda o'qish darslari. — Т.: 2003

Q. Abdullayeva va boshq. Savod o ‘rgatish metodikasi. - Т.: “O'qituvchi11, 1996.

J. G‘. Yo'ldoshev, S. A. Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. — Т.: “O'qituvchi", 2004.

Хаитова Ф. А. Xorijiy Mamlakatlarning Boshlang’ich Sinflarda Kreativ O’qish Madaniyatini Shakllantirish Tajribasi //Инновации В Педагогике И Психологии. – 2022. – Т. 5. – №. 1.

Хаитова Ф. А. Maktabda o’quvchilarning o'qish madaniyatini shakllantirishning samarali usullari //Инновации в педагогике и психологии. – 2021. – Т. 4. – №. 6.

Абдуллаевна Ҳ. Ф. Болани китобхонликка ўргатишда оиланинг ўрни //Педагогика ва психологияда инновациялар. – 2020. – Т. 11. – №. 3.

Хайитова Ф. А. Игра как практика развития на начальном этапе обучения //Гуманитарный трактат. – 2018. – №. 25. – С. 114-116.

Хайитова, Ф. А. (2021). Технологии креативного подхода к развитию речи младших школьников. In Инновации в науке, обществе, образовании (pp. 130-149)