IRRIGATSIYA VA SUVDAN OQILONA FOYDALANISH.

Main Article Content

Mengliyeva Madinabonu Tojiddin qizi

Аннотация:

Suv resurslari dunyo mamlakatlari uchun nafaqat aholi, sanoat va sug‘oriladigan dehqonchilikni obi-hayot bilan ta’minlaydigan manba, balki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, qolaversa, butun mintaqaning ekologik muvozanatini saqlab turuvchi muhim omildir. Mamlakatimizda ham qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini diversifikatsiya qilish bo‘yicha paxta, sholi kabi suvni ko‘p talab qiluvchi ekinlar qisqartirilib, o‘rniga boshoqli don, sabzavot-poliz ekinlari va bog‘-uzumzorlar maydoni kengaytirilmoqda.Ushbu maqolada irrigatsiya va suvdan oqilona foydalanish, zuv zaxiralari va ekologik muammolar haqida ma’lumotlar berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Mengliyeva , M. . (2022). IRRIGATSIYA VA SUVDAN OQILONA FOYDALANISH. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 200–203. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5768

Библиографические ссылки:

А вакян А.Б., Ш и роков В.М . Комплексное использование и охрана водных ресурсов. - М инск, изд. «Университетское», 1990. - 240 с.

Бородавченко И.И. Охрана водных ресурсов. - М., «Колос», 1979.

Бородавченко И .И ., Л озан овская И .H ., О р л о в Д.С., М ихура В.И. Комплексное использование и охрана водных ресурсов. - М., «Колос», 1983. — 175 с.

Захидов A 3 . Водохозяйственные системы Средней Азии. - Т . , «Фан», 1971.

Зарубаев Н.В. Комплексное использование и охрана водных ресурсов. - Л., «Стройиздат», 1976. - 224 с.

И рригация У збекистана. Т. I—IV. — Т., «Ф ан», 1975— 1980.

И спользование и менежмент водных ресурсов. Под. ред. Лорс-Кристер Лундин. - Уппсала, Уппсалский Университет, 2 0 0 0 .-2 6 4 с. Кирейчева Л.В. и др. П