O’ZBEK TILIDA TINISH BELGILARI (PUNKTUATSIYA)

Main Article Content

Mamatova Marg’uba Ummatqul qizi

Аннотация:

Mazkur maqolada o’zbek tilida tinish belgilaring paydo bo’lishi, punktuatsiya tamoyillari, tinish belgilarini qo’llashda ma’lum bir ilmiy asoslarga amal qilish, tadqiqotchiga tinish belgilarining qoidalarini turli misollar orqali o’rgatish, punktuatsion belgilarni yozma nutqda tog’ri qo’llay olish malakasiga ega bo’lish, sintaktik konstruksiyalarini erkin tahlil qila olish haqida bir qancha ma’lumotlarga ega bo’lgan materiallar o’rganilgan hamda kerakli xulosa va tavsiyalar berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Mamatova , M. . (2022). O’ZBEK TILIDA TINISH BELGILARI (PUNKTUATSIYA). Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 637–643. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6231

Библиографические ссылки:

“O’zbek tili punktuatsiyasining asosiy qoidalari” N.Mahmudov, A.P.Madvaliyev, N.Mahkamov. Toshkent-“O’zbekiston”-2015.

“O’zbek punktuatsiyasining tarixiy taraqqiyoti” H.G’oziyev. O’zbekiston “Fan” nashriyoti-1979.

“O’zbek tili punktuatsiyasi” K. Nazarov. Toshkent-1976.

“Adabiyot” umumiy o’rta maktablarining 5-sinfi uchun darslik. I qism.