FONETIK RITMIKA TEXNOLOGIYASINI QO’LLASHDA AKT NING ROLI

Main Article Content

O.S.Ishmatova

Аннотация:

Ushbu maqola alohida ta`lim ehtiyojiba ega bo’lgan bolalarning nutqini rivojlantirishda fonetik ritmika texnologiyasini qo’llash uchun AKT ning o’rni haqida.

Article Details

Как цитировать:

Ishmatova , O. (2022). FONETIK RITMIKA TEXNOLOGIYASINI QO’LLASHDA AKT NING ROLI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 781–786. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6347

Библиографические ссылки:

M.Y. Ayupova Logopediya Toshkent-2007

S.J.Achilova Dislaliya dizartriya Toshkent - 2022

Ишматова, О. С. (2021). РОЛЬ ФОНЕТИЧЕСКОЙ РИТМИКИ В РАЗВИТИИ УСТНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА. In СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (pp. 187-188).

Ишматова, О. С. (2021). Цели и задачи исследования развития устной речи детей с нарушениями слуха средствами фонетической ритмики. in наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты (pp. 241-243).

Ishmatova, O. S., & Abdujalil O’g’li, H. A. (2022). MAVZU: Imkoniyati cheklanganlar faoliyatida akt ning roli. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 24-28.

Ishmatova, O. S. (2022). Nutqiy nuqsonlarni bartaraf etishda fonetik ritmikaning roli. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 378-380.

Ishmatova, O. S. (2022). Boshlangich talim sifatini yangilashda umumtalim maktablarda logopedik shaxobchalar faoliyatining orni. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 2(10), 388-391.

Ishmatova, O. S. (2022). Korreksion mashg’ulotlarda eshitishida nuqsoni bor bolalarning og'zaki nutqini fonetik ritmika orqali rivojlantirish. Chirchiq, 1(1), 70.

Ishmatova, O. S. (2022). Korreksion mashg'ulotlarda eshitishida muammolari bo'lgan bolalarning og/zaki nutqini fonetik ritmika orqali shakllantirishda "Quvnoq fonetik ritmika" texnologiyasining samarasi. Муғаллим, 1(2), 135-138.

Ишматова, О. С. (2020). Инклюзив таълимга кохлеар имплант бўлган болаларни муваффақиятли реабилитация қилиш омиллари. Science and Education, 1(Special Issue 4), 186-195.

G’iyosiddinovna, D. M. (2022). LOGOPEDIK MASHG’ULOTLARNI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ARTIKULYATSION GIMNASTIKA O’RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 360-365.

Кодирова, Ф. У., & Кабилова, Ш. Х. (2021). ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 109-115.