INCREASING THE PRODUCTIVITY OF WELLS BY USING THE METHODS OF INFLUENCE ON THE WELL TUBE

Main Article Content

Akmal Abdirazakov
Oybek Ibotov
Doston Jumaev

Аннотация:

This article mainly focuses on acid treatment, which is one of the mechanisms of increasing the permeability and porosity of the surrounding layers of the wellbore by influencing the wellbore.

Article Details

Как цитировать:

Abdirazakov, A., Ibotov , O. ., & Jumaev , D. . (2022). INCREASING THE PRODUCTIVITY OF WELLS BY USING THE METHODS OF INFLUENCE ON THE WELL TUBE. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 764–768. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6363

Библиографические ссылки:

A.M. Yurchuk , A.Z. Istomin. Raschety v dobyche oil. M.; "Nedra", 2009 г, 271s.

"Neftepromyslovoe oborudovanie". Directory under the editorship of E.N. Bukhalenko . M.; "Nedra", 2000 , 560 p.

. Murin V.I., Kislenko N.N., Surkov Yu.V. Directory - Technology for processing natural gas and condensate. Moscow "Nedra-Business Center", 2002.

Basar y gin Yu.M., Makarenko P.P, Mavromati V.D Renovation of a gas well in Moscow. Nedra2007 г

Nifontov .Yu .A ., Keleshchenko.I.I ., Telkov.A.P . Repair of oil and gas wells NPO "Professional",2007 г

Blazhevich V.A., Umetbaev V.G. - Master's guide to capital renovation wells (2005) Pravila vedeniya remontnyx rabot v skvajinax.

K.A. Ibatulov . Prakticheskie raschety po burovym i ekploatatsionnym machine i mechanism. Baku, " Azneftizldat ", 1956, 291 p.

Proekt opytno-promyshlennoy ekspluatsii gaskondensatnogo mestorojdeniya Karatepa. UzNIONGP , Tashkent, 2013.

Abdirazakov , A. I., Ibotov , O. K. U., Mavlanov , Z. A. (2020). Analyz vozdeystvie steam-heat operation and basic pokazateley well . Universum : technical science , (12-5 (81)), 23-27.

Rakhmonkulov , M. T., Abdirazakov , A. I., & Mavlanov , Z. A. (2022). Vliyanie metodov conservatsii na povtornoe ispolzovanie i pokaseteli expulatsii skvajin . Oriental renaissance : innovative , educational , natural oath social sciences , 2 (5-2), 147-153.