STEAM ИЖОДКОРЛИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЛОЙИҲАЛАШ ТEХНOЛOГИЯЛAРНИ ҚЎЛЛAШ МEТOДИКAСИ

Main Article Content

Nodira Mirzayeva

Аннотация:

Maqolada ta’lim tizimiga kirib kelayotgan yangi xalqaro tajribalar asosida o‘quvchilar bilimini oshirishga qaratilgan  STEAM ta’limii joriy etilishi keng tahlil qilingan. Bugungi kunda biologik ta’lim tizimiga STEAM  kompetensiyalarni tadbiq etish ta’limga bo‘lgan munosabatini tubdan o‘zgartiradi va maqolada bo‘lajak mutaxassis egallashi lozim bo‘lgan STEAM kompetensiyalar va ularning

Article Details

Как цитировать:

Mirzayeva , N. (2023). STEAM ИЖОДКОРЛИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЛОЙИҲАЛАШ ТEХНOЛOГИЯЛAРНИ ҚЎЛЛAШ МEТOДИКAСИ. Евразийский журнал предпринимательства и педагогики, 1(1), 4–14. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/22951