FORTEPIANO CHOLG’U ASBOBI TARIXI

Main Article Content

Kholmatov Sherzod Khushbekovich

Аннотация:

Ushbu ilmiy maqolada fortepiano cholg’u asbobining umumiy tarixiga nazar solish va uning kelib chiqishi,bir qancha ixtirochi olimlarining keng  batafsil ma’lumotlarini  o’zlashtirish, shuningdek, ustoz san’atkorlar ilmiy-ijodiy ishlaridan tajribalar almashinuvi, tarixiga muhim keng nazar solish va ta’riflar keltirilgan. Ta'limning ustoz shogird an’analarini muvaffaqiyati materialning tushunarli bo’lishiga, qo’ldan keladigan vazifalarni qo’yishga va ularni hal qilishning o’xshash usullaridan foydalanishga, shuningdek, o’qituvchi o’quvchining  imkoniyatini rivojlantirishiga ustozlar o’git va nasihatlaridan kelib chiqqan holda so’zsiz amal qilish maqsadga muvoffiq hisoblanadi.

Article Details

Как цитировать:

Kholmatov , S. (2024). FORTEPIANO CHOLG’U ASBOBI TARIXI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(3), 22–24. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/28561

Библиографические ссылки:

Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. -М.: Музыка, 1988.— 29 с.

Савшинский, С.И. Средства выразительности музыканта-исполнителя (Фрагменты из незаконченной книги) // С.И. Савшинский музыкант, педагог, ученый. Сборник статей, материалов, воспоминаний / Сост. О. П. Сайгушкина. СПб. : б. и., 2007. С. 32-66.

Г.Нейгауз. Об искусстве фортепианной игры.М. 1958. С. 37.

Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства / А.Д. Алексеев // Ч. 1, 2. – М.: 1988. С.25.

Апраксина, О.А. О возможностях и содержании исследовательской работы учителя-музыканта в общеобразовательной школе / О.А. Апраксина // Музыкальное воспитание в школе. Вып 12. – М.: Музыка, 1977 C.24.

Sh.Xolmatov. Fortepiano ijrochiligida innovatsion maxsus mashqlar hamda pedagogik ilmiy-metodlarni rivojlantirish metodikasi./O’quv qo’llanma. Termiz-2023.// 3-4-5 betlar