O’ZBEK KOMPOZITORLARINING FORTEPIANO ASARLARI USTIDA ISHLASH VA TAHLIL QILISH

Main Article Content

NAZAROV FARXODJON ALLABERDIYEVICH

Аннотация:

Ushbu maqolada o’zbek kompozitori Farxod Nazarovning     fortepiano uchun yozilgan asarlari hamda buyuk Rus kompozitori D.Shostakovich ishlatgan leytmotiv asosida yaratilgan musiqa obveaturasida  ishlashning vazifalari va uning aniqlik bilan rang-barang ohanglarni professional tarzda ijro etish metodlaridan tashkil topgan bo’lib,pedagogining zimmasiga qo’yiladigan vazifa va topshiriqlarni unumli bajarish uslublari va printsiplari, shu nuqtai nazardan berilgan ma’lumotlar aks etmoqda ,binobarin har tomonlama barkamol avlod va  yosh o’qituvchi kadrlarimizning sifatli olgan bilim ko’nikma malakalarini muayyan  tovushlarni olish mexanizmlar va turli metodlar texnikasini qo’llash hamda uzviy qiyoslash, shuningdek, ilg’or tajribalarni keng takomillashtirishdan iboratdir.

Article Details

Как цитировать:

NAZAROV , F. . (2024). O’ZBEK KOMPOZITORLARINING FORTEPIANO ASARLARI USTIDA ISHLASH VA TAHLIL QILISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(3), 33–36. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/28633

Библиографические ссылки:

Sh.Xolmatov. Fortepiano ijrochiligida innovatsion maxsus mashqlar hamda pedagogik ilmiy-metodlarni rivojlantirish metodikasi// O’quv qo’llanma. Sh.Xolmatov Termiz-2023 17-25 betlar.

Karimova N, Nazarov F.Fortepiano o’qitish metodikasi.-Toshkent, 2020, 11-b

Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. -М.: Музыка, 1988.— 29 с.

Савшинский, С.И. Средства выразительности музыканта-исполнителя (Фрагменты из незаконченной книги) // С.И. Савшинский музыкант, педагог, ученый. Сборник статей, материалов, воспоминаний / Сост. О. П. Сайгушкина. СПб. : б. и., 2007. С. 32-66.

Нейгауз.Об искусстве фортепианной игры.М. 1958. С. 37.

Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства / А.Д. Алексеев // Ч. 1, 2. – М.: 1988. С.25.

Апраксина, О.А. О возможностях и содержании исследовательской работы учителя-музыканта в общеобразовательной школе / О.А. Апраксина // Музыкальное воспитание в школе. Вып 12. – М.: Музыка, 1977 C.24.