INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA JIHOZ NOMLARINING ETNOS TURMUSH BILAN BOG‘LIQ MILLIY - MADANIY XUSUSIYATLARI

Main Article Content

Bekturdiyeva Nilufar Aybek qizi

Аннотация:

Mazkur maqolada ingliz va o‘zbek tilllarida uy-jihoz nomlarining xalqning turmush tarzi, an’analari bilan bog‘liq milliy-madaniy xussusiyatlari tahlili bilan bog‘liq jihatlar yoritilgan. Tadqiqot jarayonida lingvomadaniy birliklar haqida ma’lumotlar izohi bilan bir qatorda, lingvomadaniy birliklardan biri bo‘lgan realiyalarning ingliz va o‘zbek tillaridagi uy-jihoz nomlari asosida o‘rganildi.

Article Details

Как цитировать:

Bekturdiyeva, N. . (2024). INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA JIHOZ NOMLARINING ETNOS TURMUSH BILAN BOG‘LIQ MILLIY - MADANIY XUSUSIYATLARI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(3), 119–123. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/29478

Библиографические ссылки:

Mamatov A.E. Zamonaviy lingvistika. (Lingvomadaniyatshunoslik asoslari). – Toshkent: Tafakkur avlodi, 2020. – 168 b.

Ashurova D.U. Galiyeva M. R. Text linguistics. – Tashkent: Turon - iqbol. 2016. – 324 b.

Maджидова Р.У. Аксиологическое исследование антропоцентрических пословиц (на материале узбекского и русского языков). дисс ... докт. филол. наук. – Ферганa, 2020. – 117 c.

Narmurodova G.I. Empathy as an Expression of Emotions and Mood in English Lingvoculture. // International Journal of Linguistics, Literature and Culture. 2021. ¬ P. 506-510.