JINOYAT PROTSESSIDA SUDLOVGA TEGISHLILIK VA UNING HUQUQIY MOHIYATI: XALQARO HAMDA MILLIY HUQUQIY ASOS

Main Article Content

Pulatov Dilshod Qahramon og‘li

Аннотация:

Ushbu maqolada   jinoyat ishlarining sudlovga tegishliligi, xususan sudlovga tegishlilik tushunchasi va uning ahamiyati ochib berishga harakat qilingan. Shuningdek,  jinoyat ishlarining sudlovga tegishliligi deganda jinoyat protsessual qonuni bilan jinoyat ishini u yoki bu sudda mazmunan ko‘rilishini belgilovchi yuridik xususiyat tushunilishini, bu xususiyatga ko‘ra jinoyat ishini qaysi sudga tegishli ekanligi va yagona sud tizimi ichida sudlar o‘rtasidagi vakolatlar belgilanishini qayd etgan. Bundan tashqari maqolada sudlovga tegishlilikning turlari haqida batafsil ma’lumot berilgan. Xalqaro tajriba misolida Germaniya va Angliya(Uels) sud tizimidagi o‘ziga xos jihatlarga qisqacha to‘xtalib o‘tilgan

Article Details

Как цитировать:

Pulatov, D. (2023). JINOYAT PROTSESSIDA SUDLOVGA TEGISHLILIK VA UNING HUQUQIY MOHIYATI: XALQARO HAMDA MILLIY HUQUQIY ASOS. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(11), 21–26. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yota/article/view/23072

Библиографические ссылки:

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi https://lex.uz/docs/-6445145

https://digitallibrary.un.org/record/520824?ln=ru Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as Amended by Protocol No. 11 (1950)

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

О.Б.Порцева. Подсудность уголовных дел. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ижевск. 2004. – С.14.

Jinoyat protsessi: maxsus qism: Z.F.Inog’omjonovaning umumiy tahriri ostida-TDYI nashriyoti, 2008. 359 bet.

Очилов Х.Р., Хайдаров Ш.Д., Шамсидинов З.З. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Ўқув қўлланма. – Т.:, ТДЮУ нашриёти, 2021. – Б.73.

Уголовный процесс Республики Узбекистан. Учибник мири и Рахманкулов А. Х Кадырова. Акадимия МВД Республики Узбикистан 2004

Х.Худайбердиев. Жиноят ишларининг судловга тегишлилиги. Маърузалар тўплами. –Т.:, ТДЮИ. 2013. –Б.35.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi. https://lex.uz/docs/-111460

Салимова Ирода Мамаюсуфовна Иқтисодий низоларнинг тааллуқлилиги (назарий-ҳуқуқий ва процессуал жиҳатлари) Ҳуқуқий, илмий-амалий нашр. 2/2020. – Б.20.

https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/jurisdiction official website of uk criminal jurisdiction

https://www.lawyersgermany.com/a-guide-to-german-courts

https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-de-maximizeMS_EJN-en.do?member=1