BOSHLANG`ICH SINFLARDA TABIIY GEOGRAFIK FANLARNING NAZARIY MUAMMOLARI

Main Article Content

Shonazarova Sevara Rashidovna

Аннотация:

Ushbu maqolada boshlang‘ich ta`limda geografik tushunchalarni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari, Maktab ta’limini shu asosda qayta qurish rivojlantiruvchi ta’limga o‘tish, uning markaziy vazifasi ta’lim faoliyatini shakllantirish, umumta’lim maktablarida geografiyani o‘qitish jarayonida maktab o‘quvchilarining ta’lim faoliyati, geografik ta’lim mazmunining o‘ziga xos xususiyati ham an’anaviy dasturlarga muvofiqligi haqida so‘z yuritiladi.

Article Details

Как цитировать:

Shonazarova , S. . . (2023). BOSHLANG`ICH SINFLARDA TABIIY GEOGRAFIK FANLARNING NAZARIY MUAMMOLARI. Наука и технология в современном мире, 2(22), 4–6. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/22756

Библиографические ссылки:

Bo‘rieva M. Yoshlarda tabiatni muhofaza qilish hissini tarbiyalash //Xalq ta’limi. –Toshkent. – 1992. -2-son. –B. 12-14.

Bаhrаmоv А., Shаripоv Sh., Nаbiyevа M. “Tаbiiy fаn”dаrsligi 3-sinf.T:.“Chо’lpоn”nаshriyоti. 2016.-25 b.

BаhrаmоvА.,“Tаbiiy fаn.”dаrsligi 4-sinf. T:. “Shаrq” nаshriyоti 2015. 28-b.

Bоzоrоvа N.Sh. Tаlаbаlаrdа ekоlоgik mаdаniyаtni shаkllаntirishning ilmiy-pedаgоgik аsоslаri: Аvtоref. diss. … kаnd. ped. nаuk.–Tоshkent, 2006. -22 b.

Fоzilоv J, Sultоnоv R, Sоdiqоv X, “О’quvchi mа’nаviyаtini shаkllаntirish” “Shаrq” nаshriyоti. Tоshkent.- 2000 y.

Hаydаrоv Q., Nishаnоv S. Tаbiiy fаn аsоslаri vа bоlаlаrni аtrоf-tаbiаt bilаn tаnishtirish.T.:1992

Inоmоvа M. Оilаdа bоlаlаrni mа’nаviy-аxlоqiy tаrbiyаlаshdа milliy qаdriyаtlаr. T.: Fаn.-384 b.

Ismаtоv I. О’quvchilаrdа Аtrоf muhitgа mаs’uliyаtli munоsаbаtni shаkllаntirish (аnоrgаnik kimyо misоlidа) Аvtоref. diss. ….kаnd. ped. nаuk. – Tоshkent, 2006.- 23 b.

Ishmuhаmmedоv R. Pedаgоgik mаhоrаtni shаkllаntirishning mаzmuni vа yо’llаri. Xаlq tа’limi j., 1997.

Karimov I.A. “Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori”. T., 1998-y.

Natbutayev Hushbak Babanazarovich Shonazarova, Sevara “METHODOLOGY OF THE DEVELOPMENT GEOGRAPHICAL CONCEPTS IN SCHOOL PUPILS “ Web of Scientist:International Scientific Research Journal 2021/12 ISSN-2776-0979

Shonazaova Sevara Rashidovna THE SIGNIFICANCE OF MODERN LESSONS ON THE FORMATION OF GEOGRAPHICAL CONCEPTS IN THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES” World Bulletin of Social Sciences (WBSS) 2023/5/28 252-254