ABU NASR FOROBIYNING ILMIY, IJTIMOIY-FALSAFIY QARASHLARI.

Main Article Content

Mirzamiddinov Asliddin Abdumuminovich
Ermatov Valijon Abdivaitovich
Raxmatullayev Ravshan Qo‘shmurodovich

Аннотация:

Forobiyning ilmyi, ijtimoiy-falsafiy fikirlari o‘zning ijod qilgan va xozirgi davr uchun ham o‘zining keng qamrovli, teran va mazmundorligi jihatdan katta ahamiyatga egaligi bilan qadrlanadi. Forobiy o‘rta asr mutafakkirlaridan birinchi bo‘lib jamiyat haqidagi bir butun ta’limotni ishlab chiqdi. Uning bu xizmati jahon ilmiy adabiyotida barcha yetuk olimlar tomonidan qabul qilingan. Forobiy o‘z asarlarida insoniyat taraqqiyotida sezilarli darajada bir qator masalalarni yoritib bergan.

Article Details

Как цитировать:

Mirzamiddinov , A., Ermatov , V., & Raxmatullayev, R. . (2024). ABU NASR FOROBIYNING ILMIY, IJTIMOIY-FALSAFIY QARASHLARI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(3), 38–41. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/29030

Библиографические ссылки:

Хайруллайев М.М. Форобий ва унинг фалсафий рисолалари. Тошкент .1963.

Хайруллаев М. Иккинчи муаллим. Г`Г` Гулистон.Тошкент.1975, №9

Хайруллаев М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири. Т.1971

Хайруллаев М. Шарқ ренессанси ва Форобий. Фан ва турмуш, Тошкет. 1975, 239 –б

Абу Наср Форобий. Рисолалар. – Тошкент, Фан, 1975.

Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент, Абдулла қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993.

Абу Наср Форобий. Фазилат, бахт, саодат ва камолот ҳақида . – Тошкент, Ёзувчи, 2001.

Муҳиддинова Ф. “Форобий сиёсий – ҳуқуқий таълимотида қонун ва қонунчиликни такомиллаштириш консепсияси”. Тошкент, 2005, 55-бет

Абу Наср Форобий. Фазилат, бахт-саодат ва камолот ҳақида.”Мутафаккир” халқаро ҳайрия жамғармаси. Тошкент ”Ёзувчи”.2002 ,37-б.