MAKTAB O'QUVCHILARINING TAYANCH KOMPETENSIYALARI

Main Article Content

Kamola Sabitova Furkatovna
Sabitova Kamola Furkatovna

Аннотация:

Ushbu maqolada hozirgi bosqichda o’zbek maktab o'quvchilarining asosiy vakolatlari tahlil qilinadi. O'qish, matematik, ilmiy savodxonlik, moliyaviy savodxonlik, ijodiy va tanqidiy fikrlash kabi asosiy vakolatlar ko'rib chiqiladi. PISA va PIRLS xalqaro tadqiqotlari asosida maktab o'quvchilari va ularning xorijiy tengdoshlari o'rtasida ushbu vakolatlarning shakllanish darajasi taqqoslanadi. Asosiy vakolatlarning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar aniqlanadi. Maktab o'quvchilarining asosiy vakolatlarini shakllantirishga yondashuvlarni takomillashtirish bo'yicha ta'lim tizimi uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Article Details

Как цитировать:

Sabitova , K. ., & Sabitova , K. . (2024). MAKTAB O’QUVCHILARINING TAYANCH KOMPETENSIYALARI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(3), 78–81. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/29320

Библиографические ссылки:

Иванов, И. И. Компетентностный подход в образовании. М.: Педагогика, 2017.

Сидоров С. С. Формирование ключевых компетенций учащихся // Педагогика. 2018. No 4. С. 12-18.

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA: аналитический отчёт. М.: ИСМО РАО, 2019.

Ishmuhametova S. S. “Moliyaviy savodxonlik: yangi ta'lim natijasi” / / Boshlang'ich maktab. 2023. No 1. 20-23 betlar.

Abdullayev A. “Maktab o'quvchilarining moliyaviy savodxonligini rivojlantirish”. Toshkent, 2019 yil.

PIRLS-2016: результаты международного исследования читательской грамотности / Институт стратегии развития образования РАО; Центр оценки качества образования. М.: ИСРО РАО, 2018.

Мухаметзянова Г.В., Шайхутдинова Г.А. Комплексная оценка ICT-компетентности обучающихся и педагогов. Казань: Редакция журнала Казанского педагогического журнала, 2013. 172 с.

Юсупов М. Мониторинг ICT-компетентности педагогов и школьников: опыт Узбекистана // Информатика в образовании. 2022. No 1 (32). С. 39-47.

Результаты национального мониторинга качества начального образования в Узбекистане. Аналитический отчет. Ташкент: Министерство народного образования, 2022.