O'ZBEK TILIDA KULGU IFODALOVCHI BIRLIKLAR

Main Article Content

Boymurodova Gulbahor Chori qizi

Аннотация:

Mazkur maqolada o'zbek tilida kulgu ifodalovchi birliklar, yumorning tutgan o'rni, shuningdek, didaktikaning yumor asosida ochib berilishi haqida so'z yuritiladi.

Article Details

Как цитировать:

Boymurodova, G. . (2023). O’ZBEK TILIDA KULGU IFODALOVCHI BIRLIKLAR. Молодые ученые, 1(18), 54–57. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/23236

Библиографические ссылки:

9-sinf adabiyot darsligi.Toshkent "Òzbekiston" - NMIU 2019. 157-b

9-sinf adabiyot darsligi. Tishkent "Òzbekiston"- NMIU 2019. 259-b

www.ziyouz.com kutubxonasi.

QM Hikmatullayevna (2022). TO DEVELOP THE CREATIVITY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION IMPORTANCE TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 2 (12), 262-264

M Quvvatova, R Abdusalomova (2023). REQUIREMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS'CREATIVE ABILITIES BASED ON A COMPETENCE-BASED APPROACH Наука и инновация 1 (9), 137-139

Quvvatova, M. H. (2023). TALABALARNING KREATIVLILIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHATLARINI NAZARIY ASOSLASH. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 382–386. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3993

Quvvatova, M. H., & Nabiyeva , F. I. (2023). OLIY TA’LIM MUASSASASI TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK TIZIMI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 80–82. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3929

Quvvatova, M. H., & Mahmudova , S. S. qizi. (2023). OLІY TА’LІM MUАSSАSАSІ TАLАBАLАRІNІNG KRЕАTІVLІGІNІ RІVОJLАNTІRІSH MАZMUNІ. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 86–88. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3931

Quvvatova , M. H., & Abdusalomova , R. A. qizi. (2023). OLIY TA’LIM MUASSASASI TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHATLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 77–79. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3928

Quvvatova, M. H., & Abdusalomova , R. A. qizi. (2023). PEDAGOGICAL BASIS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS’ CREATIVE ABILITIES. Educational Research in Universal Sciences, 2(9), 208–211. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3729

X Nuritdinova “MAKTABGACHA TAYYORLOV YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA’LIMIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI” Евразийский журнал академических исследований 2022/3/17 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1492

X Nuritdinova “SHAXSNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING AMALIY VAZIFALARI” Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2022/12/15 https://zenodo.org/record/7445514

XN Nuritdinova. “KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING MOHIYATI VA UNING MUTAXASSISNI KASBIY SHAKLLANISHIDAGI O’RNI” Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. 1, № 7, 158-160, 2022.12.15

X Nuritdinova. “MULOQOT MUAMMOLARIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING MAZMUN TAVSIFI” «zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot» Nomli Ilmiy, Masofaviy, Onlayn Konferensiya, 1(28), 135–137. https://doi.org/10.5281/zenodo.7445534