O‘ZBEKISTONDA SOVET HOKIMIYATI YURITGAN “SINFIY KURASH” SIYOSATI

Main Article Content

Xoshimov S.A.
Baltabayev Sh.T.

Аннотация:

Maqolada O‘zbekistonda sovet hokimiyati yuritgan sinfiy kurash siyosati natijasida jamiyatning turli toifa vakillari boy dehqonlar, ruhoniyat vakillari, mulkdorlar, ishbilarmonlar, tadbirkorlar va boshqa qatlamlarlar aziyat chekkani, nohaqliklar qurboni bo‘lib, ko‘plab kishilar turli fuqarolik huquqlaridan mahrum etilib, siyosiy qatag‘on obyekti bo‘lgani birlamchi manbalar asosida ochib berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Xoshimov , S., & Baltabayev, S. (2023). O‘ZBEKISTONDA SOVET HOKIMIYATI YURITGAN “SINFIY KURASH” SIYOSATI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(11), 44–47. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22981

Библиографические ссылки:

O‘zbekistonning yangi tarixi. Ikkinchi kitob. O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. – Toshkent: Sharq, 2000.

Rajabov Q., Zamonov A. O‘zbekiston tarixi (1917 – 1991 – yillar) – Toshkent: G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2017.

Shamsutdinov R., Karimov Sh. Vatan tarixi (O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida). Uchinchi kitob. Toshkent: Sharq, 2016.

Shamsutdinov R., Is'hoqov A. Andijon tarixidan lavhalar. Toshkent: Sharq, 2013.

Коммунистическая партия Узбекистана в цифрах (Сборник стат. материалов. 1924-1977 гг.) – Ташкент, 1979.

RISTDA, 62-fond, 2-ro‘yxat, 310-ish.

RISTDA, 62-fond, 2-ro‘yxat, 2541-ish.

Резолюции и решения Коммунистической партии Узбекистана. –Ташкент: Госиздат УзСС, 1957.

O‘zbekiston tarixi (1917-1991 yillar). D.A. Alimova tahriri ostida. –Toshkent: Sharq, 2002.

Shamsutdinov R. Qishloq fojiasi: jamoalashtirish, quloqlashtirish, surgun: O‘rta Osiyo respublikalari misolida. –Toshkent: Sharq, 2003.

O‘zbekiston kommunistik partiyasi tarixining ocheklari. – Toshkent: O‘zbekiston, 1964.

RF DA, 393-fond, 61-ro‘yxat, 109-ish.

O‘z RPAA AVB, 24-fond, 1-ro‘yxat, 45 – ish.

Ravshanov P. Qizil saltanat iskanjasida. Istibdod. (Hujjatlardagi tarix). Uch jildlik. II jild. –Toshkent: Sharq, 2011.

Rasulov B. O‘zbekistonda kollektivlashtirish jarayonlaridagi siyosiy qatag‘onlar va surgun qilingan dehqonlar ahvoli (1929 – 1959 yillar). – Toshkent: Sharq, 2012.

O‘zbekiston tarixi (1917-1991 yilla). Birinchi kitob 1917-1939 yillar. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019.

O‘zbekiston ulamolari. –Toshkent: Movarounnahr, 2015.