TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIYAT VA SAN’AT

Main Article Content

Rahmatov Murodjon A’zam o‘g‘li
Yusupjonova Marjonaxon Asrorjon qizi
Maxamadov Abduhoshim Mo‘minjon o‘g‘li

Аннотация:

Ushbu maqoladi temuriylar davlati davrida madaniyat rivoji uchun yaratilgan shart-sharoitlar, Ulug‘bek davrida madaniyat yuksak taraqiy etishi, uning o‘zi ham yirik asarlar yaratishi, hamda temuriylar davrida miniatyurachilikni taraqiy etishi va miniatyurachilik maktabining tashkil qilinishi, hamda bu davrda me’morchilik sohasidagi yutuqlar to‘g‘risida so‘z boradi.

Article Details

Как цитировать:

Rahmatov, M. ., Yusupjonova, M. ., & Maxamadov, A. (2023). TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIYAT VA SAN’AT. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(13), 28–30. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/22999

Библиографические ссылки:

Амир Темур жахон тарихида / Масъул мухаррир: ҳ-Кароматов. Муаллифлар жамоаси: С.Саидқосимов (рахбар), А.Аҳмедов, Б.Аҳмедов ва бошқалар. Тулдирилган ва кайта ишланган иккинчи нашри. — Т.: Шарк, 2001.

Karimov I.A. O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li. T., «O’zbekiston», 1992.

Karimov I.A. O’zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T., «O’zbekiston», 1996.

Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T.3. T., «O’zbekiston», 1996.

Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. T., «Sharq», 1998.

Karimov I.A. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin. T., «O’zbekiston», 1998.

Amir Temur Ko’ragoni. Zafar yo’li. T., «Nur», 1992.

Amir Temur o’gitlari. T., «Navro’z», 1992.

Axmedov A. Ulug’bek Muhammad Tarag’ay. T., 1994.

Axmedov B. Sohibqiron Temur (hayoti va ijtimoiy-siyosiy faoliyati). T., 1996.

Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. Ikki jildlik. T., «Mexnat», 1992.

Mo’minov I. Amir Temurning O’rta Osiyo tarixida tutgan o’rni va roli. T., «Fan», 1998.