O‘ZBEKISTON SSRDA YENGIL SANOATGA OID DAVLAT SIYOSATI MANABALARI TAVSIFI VA TARIXSHUNOSLIGIDAN (QISQACHA SHARH)

Main Article Content

Omonov Yaxyo Akbarjon o‘g‘li

Аннотация:

Muallif O‘zbekiston SSRda yengil sanoatga oid davlat siyosati ma’no mazmunini, shuningdek, manabalari tavsifi,  tarix fanidan olib borib tadqiqotlarga to’xtalib, ularda yoritilgan masalalarga qisqacha sharh berib o’tgan.

Article Details

Как цитировать:

Omonov , Y. . (2024). O‘ZBEKISTON SSRDA YENGIL SANOATGA OID DAVLAT SIYOSATI MANABALARI TAVSIFI VA TARIXSHUNOSLIGIDAN (QISQACHA SHARH). Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(2), 4–7. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/26861

Библиографические ссылки:

Городского населения в Узбекистане сквозь призму глобального финансовоэкономического кризиса. – Ташкент. 2010. – 38 с.

I.S.Hayitov, T.Akbarov. O‘zbekiston paxta tozalash sanoati tarixidan. – Toshkent. Bilim jamiyati, 1989. –B. 7.

Maqsudov R.X, Xaitov I.S. To‘qimachilik tarixi. –Toshkent. Ilm-Ziyo. 2015. –B. 47.

Хидоятов Г.А. Национальный вопрос в СССР. - Ташкент: Узбекистан, 1991. -303 с.; Tuxliev N. O‘zbekiston iqtisodiyoti. Savollar va javoblar.- Toshkent O‘zbekiston, 1994.-172 b., Левитин Л. O‘zbekiston tarixiy burilish pallasida.- Toshkent: O‘zbekiston, 2001. - 364 b.

Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный историко-демографический аспект …; Bobojonova D. O‘zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar (70 – 80 yillar misolida ) …; Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р., Салиев А. Историко-демографические очерки урбанизации Узбекистана …va b.

Shodmonova S. O‘zbekiston shaharlarida transfarmatsiya jarayonlari (1917–1941 yillar). – Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2015. – 336 b.

Антошкин А.В. Роль промысловой и инвалидной кооперации в развитии товарооборота Башкирии в 1930-гг // Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2017. №9 (сентябрь). URL:http://e-konsept/ru/2017/174006/htm. очерки урбанизации Узбекистана …va b.

Акбаров Т. Деятельность ЦК РКП(б) и компартии Туркестана по восстановлению и развитию хлопкоочистительной промышленности в 1918-1924 ггАвтореф. дисс. канд.истор.наук. –Ташкент. 1990. –Б. 14.

Dadamirzaeva G. 1946– 1960 yillarda Farg‘ona vodiysida ishlab chiqarish kooperativlari faoliyati. Avtoref. diss.tarix.fan.bo‘yicha falsafa dok. – Toshkent. 2021. –b. 16.

O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining O‘zbekiston Kommunistik partiyasi XXI seyezdidagi hisoboti. O‘zbekiston KP MK birinchi sekretari o‘rtoq I.B. Usmonxo’jayev dokladi // Toshkent haqiqati 1986, 31yanvar .

O‘zbekistonning yangi tarixi. Ikkinchi kitob. O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida... – B. 570.

Raximov S., Karimov P. Antikommunistik qarashlarning sohtaligi…-B.53.

Yunusova X. XX asrning 80-yillarida O‘zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar va ma’naviy hayot. Avtoref.diss.tarix fan.dokt. – Toshkent. 2009. –B. 84