MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARIXIY-MADANIY MEROSGA HURMAT VA MILLIY IFTIXOR RUHIDA TARBIYALASH

Main Article Content

Mahammadqulova Marjona

Аннотация:

Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirish jarayonida milliy g’ururni shakllantirish, shu bilan birgalikda bolalarni tarixiy-madaniy merosga hurmat va milliy iftixor ruhida tarbiyalashning ahamiyati va vazifalari ko’rsatib o’tilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarga mashg’ulotlar davomida yoki bo’lmasa mashg’ulotlardan tashqari vaqtlarda, hattoki, ekskursiyalar, vertual sayohatlarni tashkil etish orqali ham tarixiy-madaniy merosimizni o’rgatishimiz mumkin. Bundan asosiy maqsad yoshlarni buyuk ajdodlarimiz va ularning boy merosi bilan tanishtirish, shu orqali ularni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash va ertangi kelajak uchun tarix zarvaraqlarini na’muna sifatida ko’rsatishdan iboratdir.

Article Details

Как цитировать:

Mahammadqulova , M. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARIXIY-MADANIY MEROSGA HURMAT VA MILLIY IFTIXOR RUHIDA TARBIYALASH. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(2), 24–28. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/27047

Библиографические ссылки:

Ta’lim to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. – T.: O‘zbekiston,

Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – T.:O‘zbekiston, 2017.

2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha harakatlar strategiyasi// https://www.lex.Uz

G‘oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.

Hikmatullaevna, M. K. (2022). DEVELOPMENT OF STUDENTS'CREATIVITY AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(10), 571-574.

Kuvvatova, M. (2022). DEVELOPMENT OF STUDENTS'CREATIVITY AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 665-670.

Quvvatova, M. H., & Ibrohimova, K. A. (2021). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EKOLOGIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH VOSITALARI. Студенческий вестник, (16-7), 71-73.

Quvvatova, M. (2022). PEDAGOGIK TA’LIMNING BO’LAJAK BAKALAVRLAR KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH KONTEKSTIDA TAYYORLASHDAGI KASBIY XUSUSIYATLAR. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(27), 29-31.

Quvvatova, M. (2022). LEARNING TO DEVELOP THE CREATIVITY OF HIGHER EDUCATION STUDENTS. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 131-134.

Quvvatova, M. (2022). OLIY TA’LIM TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH YO’LLARI. Академические исследования в современной науке, 1(19), 236-239.

Quvvatova, M. (2022). WAYS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Models and methods in modern science, 1(18), 4-7.

Quvvatova, M. H., & Alisherova, S. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQINI O’STIRISHDA LUG ‘AT ISHINING AHAMIYATI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(3), 472-474.

M Kuvvatova, F Kholmuminova (2023). Development of creativity of students of higher educational institutionspedagogical justification International Conference On Higher Education Teaching 1 (3), 110-11

QM Hikmatullayevna (2022). TO DEVELOP THE CREATIVITY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION IMPORTANCE TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 2 (12), 262-264

M Quvvatova, R Abdusalomova (2023). REQUIREMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS'CREATIVE ABILITIES BASED ON A COMPETENCE-BASED APPROACH Наука и инновация 1 (9), 137-139

Quvvatova, M. H. (2023). TALABALARNING KREATIVLILIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHATLARINI NAZARIY ASOSLASH. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 382–386. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3993

Quvvatova, M. H., & Nabiyeva , F. I. (2023). OLIY TA’LIM MUASSASASI TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK TIZIMI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 80–82. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3929

Quvvatova, M. H., & Mahmudova , S. S. qizi. (2023). OLІY TА’LІM MUАSSАSАSІ TАLАBАLАRІNІNG KRЕАTІVLІGІNІ RІVОJLАNTІRІSH MАZMUNІ. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 86–88. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3931

Quvvatova , M. H., & Abdusalomova , R. A. qizi. (2023). OLIY TA’LIM MUASSASASI TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHATLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 77–79. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3928

Quvvatova, M. H., & Abdusalomova , R. A. qizi. (2023). PEDAGOGICAL BASIS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS’ CREATIVE ABILITIES. Educational Research in Universal Sciences, 2(9), 208–211. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3729

X Nuritdinova “MAKTABGACHA TAYYORLOV YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA’LIMIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI” Евразийский журнал академических исследований 2022/3/17 https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1492

X Nuritdinova “SHAXSNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING AMALIY VAZIFALARI” Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2022/12/15 https://zenodo.org/record/7445514

XN Nuritdinova. “KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING MOHIYATI VA UNING MUTAXASSISNI KASBIY SHAKLLANISHIDAGI O’RNI” Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. 1, № 7, 158-160, 2022.12.15

X Nuritdinova. “MULOQOT MUAMMOLARIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING MAZMUN TAVSIFI” «zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot» Nomli Ilmiy, Masofaviy, Onlayn Konferensiya, 1(28), 135–137. https://doi.org/10.5281/zenodo.7445534

XN Nuritdinova. “TАLАBАLАRNІNG KОMMUNІKАTІV KОMPЕTЕNTLІLІGІNІ RІVОJLАNTІRІSH SHАRT-SHАRОІTLАRІ” Educational Research in Universal Sciences, 2, № 9, 212-214, 2023.9.21

XN Nuritdinova “TA’LIM JARAYONIDA BO ‘LAJAK MUTAXASSISLARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH” Экономика и социум, 5-1 (108), 252-255, 2023, https://cyberleninka.ru/article/n/ta-lim-jarayonida-bo-lajak-mutaxassislarning-kommunikativ-kompetentliligini-rivojlantirish-orqali-kasbiy-tayyorgarligini

Х Нуритдинова “Общетеоретические аспекты определения содержания образования и проектирования педагогической науки” Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education 1, № 6, 151-154 2023.5.17

Nuritdinova , X. N., & Bozorova, D. M. qizi. (2023). TАLАBАLАRNІNG KОMMUNІKАTІV KОMPЕTЕNTLІLІGІNІ RІVОJLАNTІRІSH MАZMUNІ. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 89–92. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3932