QASHQADARYO HAVZASIDA JOYLASHGAN ANTRAPOGEN LANDSHAFTLARDAGI GEOEKOLOGIK O‘ZGARISHLAR VA ULARNING OQIBATLARI

Main Article Content

Turobov Doniyor Shovqi o‘g‘li

Аннотация:

Ushbu maqolada havzalardagi geokologik muammolarning tavsifi, turlari,
rivojlanishi, ularning yechimini topishda tabiat qonunlari va jamiyat manfaatlaridan kelib
chiqib tizimli yondashish haqida yozilgan. Qashqadaryo havzasidagi geoekologik vaziyat
tavsiflangan.

Article Details

Как цитировать:

Turobov , . D. (2023). QASHQADARYO HAVZASIDA JOYLASHGAN ANTRAPOGEN LANDSHAFTLARDAGI GEOEKOLOGIK O‘ZGARISHLAR VA ULARNING OQIBATLARI. Наука и технология в современном мире, 2(16), 51–53. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/16443

Библиографические ссылки:

Abdullayev S.I., Nazarov M.G. Qashqadaryo havzasining antrapogen landshaftlari va

ularning geoekologik holati // Qarshi-2020, - B. 82-86.

Abbosov S.B. Tabiiy geografik rayonlashtirishda geoekologik yondashish masalalari //

Oʻzbekiston Geografiya jamiyati axboroti. 28-jild. – Toshkent, 2007. – B. 119-124.

Абдуллаев С.И. Особенности формирования современных ландшафтов // Автореф.

дис. кан. геогр. наук. -Москва, 1974. -20 с.

Abdullayev S.I., Jankobilov I., Nazarov M.G Sakral - yangi integral ilmiy yoʻnalish //

Oʻzbekiston Geografiya jamiyati axboroti, 49-jild. –Toshkent, 2017. –B. 81-83.

Abdullayev S.I., Jankobilov I.X., Mukumova X.I. Sugʻorma dehqonchilik geoekologiyasi //

Geografiya va geoekologiya. –Samarqand, 2017. –B. 30-35.