ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ИШТИРОКИНИНГ ТАРИХИЙ ИЛДИЗЛАРИ (ЁШЛАР ҚАТЛАМИ МИСОЛИДА)

Main Article Content

Атамуратова Дилафруз Рашидовна
Мадаминов Жайхунбек Хушнудбекович

Аннотация:

Ўзбекистонда шаклланаётган эркин, демократик фуқаролик жамияти ривожланиши учун негиз вазифасини ўтайдиган адолатли жамият ғояси ва унинг тарихи, ўлка тарихига оид энг қадимги манба “Авесто”, ўрта аср ренессанси намоёндаларининг қарашлари, XVII – XIX аср Европа маърифатпарварлари назариялари, Туркистон жадидларининг ёшларга мурожаатларида замонавий даврда демократик “транзит”  ва у орқали умуминсоний қадриятга айланаётган фуқаролик жамияти тушунчалари, ва мазкур жамиятда ёшларнинг тутган ўрни ва келгусидаги ижтимоий-сиёсий жараёнларда иштироки масалалари кўриб чиқилди. Мақолада замонавий тарих фанининг амалий-татбиқий масалаларидан бўлган  – фуқаролик жамиятини шакллантиришда ёшлар ижтимоий-сиёсий иштироки муаммосининг тарихий негизлари тадқиқ этилди.

Article Details

Как цитировать:

Атамуратова, Д. ., & Мадаминов , Ж. . (2024). ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ИШТИРОКИНИНГ ТАРИХИЙ ИЛДИЗЛАРИ (ЁШЛАР ҚАТЛАМИ МИСОЛИДА). Наука и технология в современном мире, 3(3), 24–29. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/28686

Библиографические ссылки:

Абдурауф Фитрат. Раҳбари нажот. – Т.: “Шарқ”. 2000. – 176 б. (Abdurauf Fitrat. Salvation leader. - T.: "East". 2000. - 176 p.)

А.Авлоний. Танланган асарлар, 1-жилд. – Т.: “Маънавият”, 1998. – 328 б. (A. Avloni. Selected Works, Volume 1. - T.: "Spirituality", 1998. - 328 p.)

Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик. Асқар Маҳкам таржимаси. – “Шарқ”, 2001. – 90 б. (Avesta. Historical and literary monument. Translation by Askar Mahkam. - "Sharq", 2001. - 90 p.)

Бобоев Х., Ғофуров З. Ўзбекистонда сиёсий ва маънавий – маърифий таълимотлар тараққиёти –Т: «Янги авлод» -2001. 71-78-бетлар. (Boboev H., Gafurov Z. Development of political and spiritual-educational teachings in Uzbekistan - T: "Yangi Avlod" - 2001. Pages 71-78.)

Бўронов М. Ўзбекистонда маънавий-маърифий сиёсатнинг тадрижий ривожланиши. – Т.: “Маънавият”, 2016. – 160 б. (Boronov M. Gradual development of spiritual and educational policy in Uzbekistan. - T.: "Spirituality", 2016. - 160 p.)

Янги сайланган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг лавозимига киришиш ҳисоботли маърузасида бўлганлиги Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисидаги нутқи. -Т, 28 октябрь 2021 йил. (The speech of the newly elected President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the joint session of the Chambers of the Oliy Majlis. -T, October 28, 2021.)

Маҳмудхўжа Беҳбудий. Танланган асарлар. – Т.:”Маънавият”, 1999. – 228 б. (Mahmudhoja Behbudi. Selected works. - T.: "Spirituality", 1999. - 228 p.)

Каримов И.А. Ватан равнақи учун ҳар биримиз масъулмиз. Т.9. –Т., Ўзбекистон, 2001. –Б. 135. (Karimov I.A. Each of us is responsible for the development of the country. T.9. -T., Uzbekistan, 2001. -B. 135.)

Негматова Ш. Жамият ва давлат бошқаришнинг маънавий-ахлоқий асослари –Т: Алишер Навоий номидаги миллий кутубхонаси нашриёти-2009, 6-б. (Negmatova Sh. Moral and moral foundations of society and state management - T: Publishing House of Alisher Navoi National Library - 2009, p. 6.)

Pye L.W.Political Culture and national character// Social psychology and political behavior-Columbus, 1371.

Пастухова Л.С. Роль молодежи в развитии парламентаризма/ матер.конф: “Роль молодежи в развитии парламентаризлик в Росии”. -М. 24 июня 2004 г. (Pastukhova L.S. The role of youth in the development of parliamentarianism / mater.conf: "The role of youth in the development of parliamentarism in Russia." -M. June 24, 2004)

Қирғизбоев М. Фуқаролик жамияти: генезиси, шаклланиши ва ривожланиши. –Т., Ўзбекистон. 2016., -Б. 21. (Kyrgyzboev M. Civil society: genesis, formation and development. - T., Uzbekistan. 2016., -B. 21.)