BOSHLANG’ICH TA’LIMDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANI: O’QITISH MAQSADI VA VAZIFALARI

Main Article Content

Gulandom Radjabova

Аннотация:

XXI- asr -  axborot-kommunikatsion texnologiyalari asridir. Zamonaviy jamiyatda bolalar boshlang’ich maktab yoshdanoq axborot-kommunikatsion texnologiyalari yordamida ma’lum kundalik vazifalarni hal qilishning qulay vositasi sifatida foydalanishni boshlaydilar. Shuning uchun bolаlаrgа   boshlаng’ich mаktаb   yoshidаnoq   qаlаmni   to’g’ri ushlаb   yozishni, yozishdа  pаrtаga   to’g’ri  o’tirish  qoidаlаrini  o’rgаtgаnimizdek,  kompyuter   vа   turli  аxborot-kommunikatsiyа   texnologiyаlаri   bilаn  to’g’ri   munosаbаtdа  bo’lishni  o’rgаtishimiz lozim. Mаqolаdа   boshlаng’ich   tа’limdа   informаtikа   vа аxborot texnologiyаlаri fаnini  o’qitishning mаqsаd  vа  vazifаlаri  bаyon  etilgаn.

Article Details

Как цитировать:

Radjabova , G. . (2024). BOSHLANG’ICH TA’LIMDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANI: O’QITISH MAQSADI VA VAZIFALARI. Наука и технология в современном мире, 3(3), 48–52. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/29024

Библиографические ссылки:

O’zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining 2023 yil 15 maydagi 125-sonli buyrug’i.

O’zbekiston respublikasi vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o’rta va o’rta maxsus , kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to’g’risida” gi 187-sonli qarori.

А. В. Горячев. А.А. Меньшакова. Преподавания информатики в начальной школе (1-4-е классы) на примере курса « Информатика в играх и задачах» Лекция 1. Москва. Педагогический университет «Первое сентября»2005 . стр 4-6