MUXAMMASLARDA BADIIY SAN’ATLAR

Main Article Content

Dilmurod Asqarov

Аннотация:

Mazkur maqolada Amiriy muxammaslarida qo‘llangan badiiy san’atlar va ularning taxmislarda tutgan o’rni  haqida bahs yuritilgan. Amiriyning ilmi bade’ida ham mahoratli ekanligini qo’llagan badiiy san’atlari misolida ochib berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Asqarov, D. . (2024). MUXAMMASLARDA BADIIY SAN’ATLAR. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 3(3), 41–43. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/28779

Библиографические ссылки:

Amiriy. Devon. I. O‘zbekcha she’rlar. -Toshkent: Tamaddun, 2017

Adizova I. Uvaysiy she’riyatida poetik tafakkurning yangilanishi. Monografiya. -Toshkent: Muharrir, 2020

Shayxzoda M. Ustodning san’atxonasida. /Asarlar. VI tomlik IV tom. –Toshkent: Adabiyot va san’at, 1972

Husayniy Atoulloh. Badoyi’u-s-sanoyi’. –Toshkent: Adabiyot va san’at, 1981

Hojiaxmedov A. She’r san’atlarini bilasizmi. – Toshkent: Sharq, 2001

Stebleva I. Semantika gazeley Babura. ¬ Moskva: Nauka, 1982

Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға (нашрга тайёрловчи, сўз боши ва изоҳлар муаллифи профессор А. Ҳайитметов) – Тошкент: ”Хазина”, 1996.

Шарқ мумтоз поэтикаси (Ҳамидулла Болтабоев талқинида) Абдураҳмон Жомий. Рисолаи қофия. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2008. – Б. 302.

Dilmurod Asqarov. Mukhammas form in the lyrics of Uvaysi. International journal of research in commerce, it, engineering and social sciences ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. 5-9.

Askarov D. IN PARTICULAR OF AMIRY'S COMPOSITION OF NAVAI'S GHAZAL. –2022.

Dilmurod Asqarov AMIRIYNING NAVOIYGA MUXAMMASI // Academic research in educational sciences. 2023. NoConference Proceedings 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/amiriyning-navoiyga-muxammasi (дата обращения: 08.04.2023).

Dilmurod Askarov. (2022). IN PARTICULAR OF AMIRY’S COMPOSITION OF NAVAI’S GHAZAL. European Scholar Journal, 3(12), 34-36. Retrieved from https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/3040

Asqarov D. et al. TIL-INSONIYATGA BERILGAN BUYUK NE’MAT //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 3. – №. 36. – С. 235-240.

Asqarov D. AMIRIYNING NAVOIYGA MUXAMMASI //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. Conference Proceedings 1. – С. 101-105.

Аскаров Д. Uvaysiy lirikasida muxammas shakli //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 27-31.

Asqarov, D. (2024). AMIRIY MUXAMMASLARIDA QOFIYA. THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY, 2(18), 39-42.

Asqarov, D. (2024). MUKHAMMAS IN THE LYRICS OF THE RULING POETS. American Journal of Philological Sciences, 4(02), 46-52.