УСУЛ АЛ-ФИҚҲ ИЛМИННГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА ШАКЛЛАНИШИ

Main Article Content

Абдувоҳид Аҳмадалиев Маҳаматазимович

Аннотация:

Ушбу мақолада усул ал-фиқҳ тушунчаси, унинг таърифи ва шариатнинг тўғри талқин қилишда фақиҳларининг халқ орасида тарқалишида кўрсатган хизматлари, шариат  ҳақида турли фақиҳларнинг фикрлари келтириб ўтилади ва энг тўғри фикрни  илмий асослар билан далиллаб берилганлиги ҳақида сўз боради.

Article Details

Как цитировать:

Аҳмадалиев, А. . (2024). УСУЛ АЛ-ФИҚҲ ИЛМИННГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА ШАКЛЛАНИШИ . Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(3), 27–29. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29167

Библиографические ссылки:

Аҳмад ал-Ҳажжий ал-Курдий. Буҳус фи илм усул ал-фиқҳ. – Кувайт: Масодир ат-ташриъ ал-исломий, 2006.

Мақсудхўжа ибн Мансурхўжа. Мажмаъ-ул мақсуд // Мухтасар ул-Виқоянинг шарҳи. 2 жилдда. – Тошкент: «Шарқ», 2015.

Низом ад-дин аш-Шоший. Усул аш-Шоший/ Мавлоно Барокатуллоҳ ибн Муҳаммад ал-Лакнавий шарҳи/ Абу ал-Ҳусайн ‘Абд ал-Мажид ал-Мародзиҳий ал-Хоший таҳрири остида. – Димашқ: Дор ибн ал-Касир, 2007.

Мустафо ибн ‘Абдуллоҳ ар-Румий ал-ҳанафий аш-шаҳир би Хожи Халифа. «Кашф аз-зунун ‘ан асмо’ ал-кутуб ва-л-фунун». 2 жилдли. − Макка: Мактаба ал-файсалиййа, 1981. Ж.2. – Б. 1356, 1283, 1586.

Kavakcı Y. Z. XI ve XII Asırlarda Karahanlılar Devrinde Ma vara’ al-Nahr İslоm Hukukçuları. − Анкара: Sevinç Matbaası, 1976. – XXIV. – Б 322.

Аҳмад ибн Мустафо Тошкубризода. Мифтоҳ ас-са‘ода ва масобиҳ ас-сийода. 11 жилдли. – Қоҳира: Дор ал-кутуб ал-ҳадисиййа, 1995. Ж.9. – Б. 248.

Мўминов А.Қ. Ҳанафий уламоларнинг марказий Мовароуннаҳр шаҳарлари ҳаётида тутган ўрни ва роли (II-VII/VIII-XIII асрлар): Тарих фан. докт. дис. автореф. – Т.: ТИУ, 2003. – Б 26.

Маҳмуд Ҳасаний. Ал-Марғинонийнинг «Ҳидоя» асари ва унга ёзилган шарҳлар. Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 200. – Б. 31-32.

Маҳмуд Ҳасаний. Ал-Марғинонийнинг «Ҳидоя» асари ва унга ёзилган шарҳлар. Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 200. – Б.32.

Хидоя. Комментарии мусульманского права. Отв. ред. и авт. вступ. статьи и комментарий А.Саидов. Ташкент: Ўзбекистон, 1994. – 480 с.